Κανονισμός Τράπεζας Αίματος

Απαραίτητη προϋπόθεση η ανάγνωση και η αποδοχή για την ένταξη των μελών

Κανόνες Διαχείρισης Αίματος
 
1.  Η Τράπεζα δεσμεύεται να πράττει το δυνατόν για να παρέχει αίμα στους αιμοδότες μέλη της, ή συγγενείς και φίλων αυτών.
Το κριτήριο αριθμού μονάδων κάλυψης και παροχών θα είναι πάντα εξαρτώμενο από την ημερήσια επάρκεια και διαθεσιμότητα της.
 
2. Υποχρεωτικά για την περαιτέρω επεξεργασία κάθε αιτήματος κάλυψης, της όποιας προσηκόντως γνωστοποιούμενης, έκτακτης ανάγκης, στα απαραίτητα κοινοποιούμενα στοιχεία επικοινωνίας (προς την «Τράπεζα Αίματος Δημήτρης Βλων»), οφείλει ν´ αναγράφεται το τηλέφωνο αιτούμενου ή άμεσου συγγενή του.
 
Ο εκάστοτε κοινοποιήσας είναι ο νομικά υπεύθυνος έναντι της  «Τράπεζας Αίματος Δημητρίου Βλων», για τον έλεγχο και το αληθές του αιτήματος, καθώς και για την επιλογή ή μη της δημοσιοποίησης του ονόματος του πάσχοντα.
 
Περαιτέρω, ο εκάστοτε κοινοποιήσας, ρητά αποδέχεται ότι έχει λάβει προς τούτο, σχετική άδεια του ασθενή, ώστε στ όνομά του και  για λογαριασμό του, να προβεί στη σχετική αίτηση, ενώ σε κάθε περίπτωση αναλαμβάνει αντίστοιχα και την όποια τυχόν σχετική ευθύνη ήθελε υπάρξει, σε σχέση με το ως άνω αίτημα και την δημοσιοποίηση αυτού, απαλλάσσοντας σχετικά την «Τράπεζα Αίματος Δημήτρης Βλων».
 
Οι αποστολές φιαλών σε μέλη και μη, για τους μεταγγιζόμενους, θα γίνονται το πρωί της ίδιας μέρας, ενώ για τα προγραμματισμένα χειρουργεία  μετά το πέρας  του προεγχειρητικού ελέγχου.
 
3. Η ανώτατη παροχή ορίζεται στις δύο μονάδες αίματος ημερησίως. Το συγκεκριμένο όριο θα αναθεωρείται ανάλογα με κάθε μεταβολή (αύξηση ή μείωση) του δυναμικού των διαθεσίμων μονάδων της Τράπεζας.
 
4. Αιμοδότες των οποίων το αιματολογικό απόθεμα  είναι χρεωστικό (ήτοι έχουν λάβει μονάδες αίματος περισσότερες από τις αιμοδοτήσεις τους) δεν δικαιούνται υποχρεωτικής παροχής. Σε κάθε περίπτωση, μέλη που έχουν αιτηθεί, λάβει και παραμένουν χρεωστικοί για 2 μονάδες,  δεν δικαιούνται νέας αίτησης παροχής μέχρι της σχετικής  εκ μέρους τους  τακτοποίησης.
 
5. Μη μέλη της Τράπεζας ,τα οποία είναι αιμοδότες σε άλλες τράπεζες αίματος, δικαιούνται παροχής μόνο εφόσον υπάρχει επάρκεια διαθεσίμων και έχουν εξαντλήσει το αποθεματικό τους στην τράπεζα που ανήκουν.(πηγή πιστοποίησης το Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών- Ε.Μ.Α.)
Ωφελούμενα μη μέλη της τράπεζας υποχρεούνται και δεσμεύονται και ηθικά στην αντικατάσταση των ληφθεισών φιαλών εντός  εξαμήνου από την λήψη τους.


6. Κατώτατο όριο διαθεσίμων μονάδων ορίζονται το 50% των μονάδων επί του συνόλου των αιμοδοσιών συν το 10% για κάλυψη των παιδιών με μεσογειακή αναιμία, προκειμένου η Τράπεζα να μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες όλων των μελών της.
 
7.  Κάθε άτομο που έχει κάνει χρήση  μονάδων δικαιούται να αιτηθεί ξανά,  σε διάστημα όχι μικρότερο των τριών μηνών, ή νωρίτερα, εφόσον έχει αναπληρώσει τις  μονάδες που έχει λάβει.
 
8.  Κάθε μέλος μας – αιμοδότης ή ωφελούμενος – προφανώς και οφείλει να προασπίζεται την ομαλή, δίκαιη, συνεχή αδιάλειπτη και απρόσκοπτη λειτουργία της Τράπεζας Αίματος. 
Μέλος ή ωφελούμενος της Τράπεζας που τυχόν προβαίνει στις όποιες ενέργειες που δεν συνάδουν με τον κανονισμό ή/και βλάπτουν την  λειτουργία της, δεν θα δικαιούται στο μέλλον παροχής μονάδων.
 
9. Για τους καλοκαιρινούς μήνες Ιουλίου  Αυγούστου και αρχές Σεπτεμβρίου δύναται το νοσοκομείο, λόγω μη διαθεσιμότητας να ΜΗΝ μπορεί να καλύψει αιμοδοτικές ανάγκες ακόμα και στα μέλη της τράπεζας.
  
10.  Σε περίπτωση αποχώρησης ή εκκαθάρισης μέλους, ο αιμοδότης δικαιούται την επιστροφή των μονάδων που έχει συμψηφιστικά αιμοδοτήσει αυτός και η τράπεζα, αφαιρουμένου του ποσοστού παρακράτησης από το νοσοκομείο, για τα πολυμεταγγιζόμενα παιδιά με Μεσογειακή αναιμία.
 
11. Ο κανονισμός μας, δύναται να αλλάξει ή να μεταβληθεί πάντα με γνώμονα το όφελος των μελών αιμοδοτών μας, της εύρυθμης λειτουργίας μας και επίτευξης των σκοπών μας, καθώς και της αρτιότερης ή/και προσφορότερης διαχείρισης ή/και διαφύλαξης των αποθεματικών-διαθεσίμων μας.
 
12. Η  οποιαδήποτε παράλειψη συμμόρφωσης με τον κανονισμό, θέτει αυτοδίκαια το μέλος ή τον ωφελούμενο εκτός τράπεζας.
 
Κάθε παροχή σε μη μέλος της Τράπεζας, έχει ως βασική προϋπόθεση, την έγκριση της πλειοψηφίας των διαχειριστών καθώς και την έγκριση του μέλους που την πρότεινε.
 
Κάθε ημερήσια παροχή άνω των δύο μονάδων έχει ως βασική προϋπόθεση την έγκριση όλων των διαχειριστών της Τράπεζας καθώς και την έγκριση του νοσοκομείου.
 
Το όριο των ελάχιστων μονάδων είναι δυνατόν να παραβιαστεί μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μετά από έγκριση όλων των διαχειριστών της Τράπεζας.